Tổng Lãnh sự quán Úc
Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Mời Thầu

Xem tại đây.