Tổng Lãnh sự quán Úc
Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Các dịch vụ khác cho công dân Úc

Cựu cư dân Úc

Công dân Úc tại nước ngoài

Các Dịch vụ Quốc tế của Bộ Dịch vụ Công dân (trước đây là Services Australia)

Cung cấp thông tin về các Dịch vụ Quốc tế của Bộ Dịch vụ Công dân (tiếng Anh).

Bầu cử