Tổng Lãnh sự quán Úc
Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Tin tức

Tin tức, bài phát biểu và thông tin truyền thông

Tin tức từ Bộ Ngoại Giao và Thương Mại Úc (tiếng Anh)

Truyền thông đa phương tiện (tiếng Anh) 

Julie Bishop

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao
Quý bà Julie Bishop

Andrew Robb

Bộ trưởng Bộ Thương mại và Đầu tư
Ngài Andrew Robb

Steven Ciobo

Bộ trưởng Bộ Phát triển Quốc tế và khu vực Thái Bình Dương Ngài Steven Ciobo

Richard Colbeck

Bộ trưởng Du lịch và Giáo dục quốc tế, Trợ lý Bộ trưởng Bộ Thương mại và Đầu tư
Thượng nghị sĩ Richard Colbeck

Archives of former Ministers and Parliamentary Secretaries